Návrh zákona o ochrane spotrebiteľa pri „online“ finančných službách.

Množstvo finančných služieb sa dnes uzatvára na diaľku (online). MF SR iniciuje pripomienkovanie predbežnej informácie k Návrhu zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku.

Verejnosť má možnosť vyjadriť sa ako zlepšiť ochranu spotrebiteľa v online priestore pri uzatváraní finančných služieb.

Cieľom vytvorenia novej právnej úpravy sú nasledovné tézy:

  • zavedenie komplexnej a aktuálnej právnej regulácie v oblasti ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb na diaľku,
  • posilnenie právnej istoty v reakcii na rýchly technologický vývoj v oblasti digitalizácie, ktorý spôsobil, že niektoré inštitúty v online prostredí súčasná právna úprava v plnej miere nerieši,
  • vymedzenie zásad, ktoré budú platné aj pre prostriedky, ktorých používanie ešte nie je rozšírené alebo ktoré ešte nie sú známe, a to s cieľom reagovať na neustály vývoj uvedených komunikačných prostriedkov,
  • zabezpečenie jednotnej úrovne ochrany spotrebiteľov v rámci štátov EÚ a zamedzenie rozdielom, ktoré by bránili uzatváraniu zmlúv o finančných službách v rámci vnútorného trhu,
  • zavedenie pravidiel, ktorými sa pre obchodníkov zabezpečí právna istota a transparentnosť a spotrebiteľom sa poskytnú jednotné právne vymožiteľné práva a povinnosti vo všetkých členských štátoch EÚ,
  • úprava pravidiel týkajúcich sa práva na predzmluvné informácie a práva na odstúpenie od zmluvy, ako aj pravidiel zabezpečujúcich spravodlivosť na internete pri uzatváraní zmlúv o finančných službách na diaľku.

Návrh zákona preberá požiadavky ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2673 z 22. novembra 2023, ktorou sa mení smernica 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o zmluvy o finančných službách uzavreté na diaľku, a ktorou sa zrušuje smernica 2002/65/ES, nakoľko SR vyplýva povinnosť transponovať citovanú smernicu do vnútroštátneho právneho poriadku na dosiahnutie súladu s legislatívou EÚ.

V článku 38 Charty základných práv EÚ sa stanovuje, že politiky EÚ majú zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa.  Zabezpečenie rovnako vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa na celom vnútornom trhu sa najlepšie dosiahne úplnou harmonizáciou

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov do 23. februára 2024.

Podnety zašlite nám (info@saopp.sk) do 22.2.2024 alebo priamo cez rozhranie Slov-Lex.