Povinné poistenie vozidiel v novom šate

Zmeny v PZP z pohľadu poškodených

Motoristi, poisťovne i poškodení na zmeny dlho čakali. Z implementácie Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2118 z 24. novembra 2021 vyplynulo množstvo úprav, ktoré vstúpia do platnosti od 1. augusta (niektoré neskôr). Viaceré schválené návrhy pochádzajú z pripomienok asociácie SAOPP. Avšak, viaceré zásadné zmeny asociácie, ktoré mohli tisícom poškodeným i vodičom v praxi reálne pomôcť, zostali MF SR i zákonodarcami nevypočuté. Z úpravy PZP máme preto rozpačité dojmy. Pozitívne je, že v celom procese SAOPP – ako jediný subjekt – aktívne a úspešne presadzoval záujmy poškodených.  

Vyššie limity poistného krytia

Priaznivou zmenou je vyššia jednotná poistná ochrana. Pri škodách na zdraví sa zvýši limit poistného krytia PZP z doterajších 5,24 mil. EUR na 6,45 mil., v prípade škody na majetku z 1,05 mil. na 1,3 mil. EUR. V praxi je tento limit (škody na zdraví) v podstate nedosiahnuteľný, dáva ale istotu krytia poškodeným pre prípad, že by sa jednalo o mimoriadny rozsah náhrady, napr. pri veľkých tragických dopravných nehodách.

Pokrytie škôd spôsobených rýchlejšími elektro-kolobežkami

Vo všeobecnosti ide o správny krok. Asi nemusíme pripomínať, že rýchlymi elektro-kolobežkami došlo na našich cestách k už nejednej tragédii či nehodám s vážnymi následkami. Povinné PZP sa od augusta bude týkať všetkých elektrických kolobežiek (i obdobných elektro-vozidiel) v prípade, že ich konštrukčná rýchlosť presahuje 25 km/hod.. Okrem toho sa nová povinnosť vzťahuje aj na prevádzku obdobných vozidiel, ktoré dosahujú rýchlosť viac ako 14 km/hod. a zároveň vážia viac ako 25 kilogramov. Uvidíme, ako to bude fungovať v praxi.

Nemajetkovú ujma konečne súčasťou PZP

Po dlhých rokoch sa konečne podarilo do PZP (hoci právne dosť „kostrbato“) zapracovať nárok poškodených a pozostalých na nemajetkovú ujmu. Ide jednoznačne o dobré opatrenie, ktoré napomôže poškodeným nárokovať si utrpenú nemajetkovú ujmu aj mimosúdne, v rámci likvidácie poistnej udalosti. Samotnú výšku ujmy zákon neupravuje, často preto bude predmetom súdnych sporov.  

Zmeny pri uplatňovaní regresov

Ide o čiastočný úspech. Dôležité je, že poisťovniam sa neporadilo presadiť návrh, ktorý by ešte viac posilnil ich možnosti voľného regresu až do výšky 100% vyplateného plnenia. Úprava napokon umožňuje v závažnejších prípadoch porušenia zákona, napríklad pri úmyselnom spôsobení škody, vedení vozidla pod vplyvom návykovej látky alebo bez vodičského oprávnenia, možnosť regresu poisťovne do 100 % uhradeného plnenia. Pri menej závažných porušeniach, napríklad pri neohlásení škodovej udalosti či nepodpísaní protokolu o nehode, sa znižuje maximálna výška regresu na 50 %. Ak si poistený splní oznamovaciu povinnosť neskôr (z objektívnych príčin), ale do 15 dní od porušenia tejto povinnosti, možnosť regresu sa zníži na najviac 30 %. Úplne vypadla možnosť regresu pre omeškanie s platením poistného. 

Jednotný doklad o bezškodovom priebehu poistenia

Po novom sa zavedie jednotný doklad o bezškodovom priebehu poistenia. Poisťovne z členských štátov EÚ medzi sebou takéto potvrdenia často neakceptujú, no podľa schváleného návrhu už budú musieť. Potvrdenia budú mať jednotný európsky vzor. Podľa MF SR tento krok pomôže ľuďom ročne ušetriť aj stovky EUR.

Jednotný mechanizmus pri výpočte škôd (Vyhláška)

Novela zavádza jednotný mechanizmus výpočtu škôd, ktorý bude riadený vyhláškou MS SR. Tento krok má zabezpečiť spravodlivé a jednotné posudzovanie poistných udalostí, čo pomôže predchádzať sporom medzi poisťovňami a klientmi, tvrdí MF SR. Z radov zástupcov autoservisov sme už ale počuli skeptickejšie názory na výkon v praxi. Uvidíme, či poisťovne s novým zákonom zmenia svoj doterajší prístup.

Najväčšie nedostatky novely zákona o PZP:

  • nová úprava neobsahuje právnu definíciu poškodeného tak, ako ju určuje európska smernica i predošlé smernice. V tomto mohol byť predkladateľ (MF SR) precíznejší aj ústretovejší. V praxi by sa tak dalo predísť množstvu súdnych sporov medzi poisťovňami a poškodenými
  • do zákona sa nedostali účinnejšie nástroje na zníženie počtu nepoistených vozidiel. Zvýšili sa len sankcie (pokuty od 50 do 5000 EUR), pričom ich výber a použitie zostávajú otázne
  • SR neprevzala európsky mechanizmus likvidácie a náhrady škôd, ktorá je pomerne rozšírený v Európe a určuje ho aj Smernica EÚ. Skrátil a sprehľadnil by likvidáciu poistných udalostí v PZP     
  • nezaviedli sme účinný prevenčný mechanizmus. Navrhované bolo vytvorenie tzv. fondu zábrany škôd (funguje napr. v ČR), ktorý by oproti represii (pokuty, sankcie) podporil prevenciu, teda predchádzanie vzniku dopravných nehôd či lepši dopravnú výchovu
  • pokuty za nepoistené vozidlá poputujú len do štátneho rozpočtu (nie späť do PZP – napr. do garančného fondu SKP, resp. do fond zábrany škôd na prevenciu)
  • navrhnuté znenie pravdepodobne neposilní stabilitu PZP, neprinesie vyšší výber poistného (nepoistené vozidlá), neprinesie očakávaný celospoločenský tlak na neplatičov PZP
  • bez zapojenia sa väčšieho počtu motoristov (nepoistené vozidlá) bude rásť tlak na zvýšenie cien PZP

Zákon obsahuje aj mnohé ďalšie zmeny a novinky. Budeme sa im ďalej venovať aj podrobnejšie.

Podporte neziskové aktivity SAOPP pre všetkých poškodených v SR!