Parlament môže výrazne pomôcť poškodeným, cez novelu zákona o PZP

Asociácia SAOPP navrhuje doplniť ustanovenia novely, ktoré by zlepšili postavenie poškodených voči poisťovniam. Konečnými adresátmi PZP sú hlavne poškodení – teda všetci účastníci premávky, ktorí sú pri dopravných nehodách poškodení na majetku, zdraví a pod.

Do parlamentných výborov v týchto dňoch putuje novela zákona o PZP po tom, ako vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení (PZP) zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony prešiel 1. čítaním.

SAOPP konkrétne navrhuje:

  • prevziať definíciu poškodeného z Európskej smernice (ide o dlhoročný záväzok SR, ktorý doposiaľ nebol naplnený) – to by prispelo k upevneniu nárokov poškodených
  • zaviesť účinné opatrenia na zníženie počtu nepoistených vozidiel a lepšiu prevenciu nehodovosti (napr. dočasné zadržanie vodičského preukazu pre neplatičov – podobne ako pri neplatení výživného; ďalej zriadenie „fondu zábrany škôd“ napr. ako v ČR) – zníženie počtu neplatičov môže do systému PZP priniesť stabilitu a do štátneho rozpočtu niekoľko miliónov eur ročne (cez 8%-ný odvod z PZP)
  • zjednotiť postup poisťovní pri posudzovaní a vyplácaní odškodnenia poškodeným – to nadväzuje na prijatie zásad zo smernice, pričom by sa znížil čas a spôsob vyplácania odškodnenia pre poškodených
  • obmedziť možnosti regresov zo strany poisťovní, nakoľko pri ich uplatňovaní voči poisteným (vodičom) dochádza k svojvoľnému a neobjektívnemu posudzovaniu zo strany poisťovní

SAOPP s viac ako 600 signatármi, hlavne z radov odbornej verejnosti, podaním hromadnej pripomienky (LP/2023/402) upozornila predkladateľa (MF SR) na dlhoročné problémy z praxe i nesúlad predkladaného návrhu s vnútroštátnou i európskou legislatívou. Predložená novela zákona zatiaľ nenapĺňa svoj hlavný cieľ – transpozíciu Smernice európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2021/2118 pre zlepšenie postavenia poškodených. Vo viacerých ustanoveniach dodnes nebola transponovaná ani predchádzajúca Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009.

Detaily návrhu zákona: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=9&CPT=220

SAOPP s viac ako 600 signatármi, hlavne z radov odbornej verejnosti, podaním hromadnej pripomienky (LP/2023/402) upozornila predkladateľa (MF SR) na dlhoročné problémy z praxe i nesúlad predkladaného návrhu s vnútroštátnou i európskou legislatívou. Predložená novela zákona podľa názoru SAOPP nedostatočne napĺňa svoj hlavný cieľ – transpozíciu Smernice európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2021/2118 pre zlepšenie postavenia poškodených.