Predkladaný návrh zákona o PZP je nedostatočný.

Povinnú úpravu sme nestihli v termíne

Na dnešné rokovanie legislatívnej rady vlády (pozn. 05.3.2024) je zaradený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa súčasný zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení (PZP). Obsahuje transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2021/2118 z 24. novembra 2021, ale do legislatívneho procesu bol predkladateľom (MF SR) zaradený až 29.6.2023. Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania trvalo 6 mesiacov. Aktuálne meškáme so zavedením potrebných zmien v PZP, termín na implementáciu pre členské krajiny EÚ uplynul už koncom minulého roka (23.12.2023).

Návrh obsahuje „kozmetické“ úpravy, nerieši podstatné problémy PZP

Zavádza len akési povinné minimu zmien zo smernice (zvyšuje limity poistného krytia, rozširuje definíciu motorového vozidla, zavádza povinné poistenie pre silnejšie elektro-kolobežky, vytvára priestor pre elektronickú komunikáciu a doklady). Znenie posilňuje práva poisťovateľov (napr. regresy, nároky) a zvyšuje sankcie za nezaplatenie PZP. Mimochodom, tieto pokuty budú smerovať do štátnej kasy, neputujú späť do systému PZP – na posilnenie garančného fondu (SKP), prípadne prevenciu nehôd, či zníženia počtu nepoistených vozidiel.   

SAOPP s vyše 600 signatármi z radov odbornej verejnosti – podaním hromadnej pripomienky (LP/2023/402), ktorá obsahovala 24 zásadných pripomienok, upozornila predkladateľa úpravy na dlhoročné problémy z praxe. Predložený návrh zákona totiž nespĺňa svoj primárny cieľ – plnú transpozíciu smernice č. 2021/2118. V mnohom do dnešného dňa nebola transponovaná predošlá Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES ešte zo 16. septembra 2009, dokonca sme konštatovali aj nesúlad s vnútroštátnou judikatúrou SR.

Viaceré predložené zásadné pripomienky SAOPP, žiaľ, v rozporovom konaní MF SR neakceptovalo a formálne ich odmietlo. Niektoré akceptované návrhy SAOPP sú premietnuté do znenia novely nedostatočne a dokonca aj zmätočne.

Práva poškodených – teda faktických adresátov PZP –  zostanú pri takom znení zákona o PZP neposilnené a bez potrebných úprav, čo zrejme len opäť zvýši počet súdnych sporov.

Chcete lepší Zákon o PZP?

Podpíšte našu Petíciu. Ďakujeme!